Política de qualitat

La Direcció de Tecnología Difusión Ibérica, S.L. es compromet a establir, implantar i mantenir actualitzada una Política de Qualitat que doni suport a la nostra gestió estratègica mitjançant el Sistema de Qualitat definit segons la Norma de referència ISO 9001:2015.

Les activitats que Tecnología Difusión Ibérica, S.L. considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015, són:

Fabricació i comercialització de reactius per l’enologia.
Comercialització d’analitzadors per l’enologia. Servei d'assistència tècnica.


L’objectiu final és:

  • Assolir el compliment dels requisits i expectatives dels nostres clients així com dels requisits legals i reglamentaris.

  • Facilitar la millora del nivell de formació necessari per al desenvolupament eficient de les funcions i tasques dels nostres treballadors, directes i indirectes.

  • Treballar constantment en la Millora del Sistema de Gestió de Qualitat, per a la millora dels nostres processos.

Aquesta Política és la base del nostre Sistema de Gestió de Qualitat, el qual es desenvolupa establint uns objectius mesurables que es revisen periòdicament d’acord amb l’establert pel propi Sistema.

La Direcció estableix els recursos tècnics, econòmics i humans necessaris per a aplicar la seva Política, aquesta es revisa anualment per tal de verificar si és l’apropiada per acomplir els objectius establerts i el context i propòsit de l’organització.

La Política de Qualitat es fa pública per al personal que treballa a la nostra Organització i es faciliten els mitjans necessaris perquè sigui compresa i implantada. De la mateixa manera i dins del nostre procés d'internacionalització, es troba a disposició de totes les parts interessades.

El suport, tant de l’equip directiu com de tota la plantilla de TDI és absolutament necessari per a l’aplicació efectiva d’aquests principis.

TECNOLOGÍA DIFUSIÓN IBÉRICA, S.L.
Jordi Subirana García, Gerent.
Politica de calidad