PRODUCTES

La medición directa al alcance de todos.
Anàl·lisi automàtic de pH, acidesa total i SO2
Autómata de titración pH-AT
Para la extracción del alcohol y acidez volátil
Filtrador enològic
Valoradors per sulfurós.
Mesura de l'estabilitat tartàrica.